Jacques Lacan

 Sigmund Freud

Jacques - Alain Miller 

1.2/06/19Mi

אירועים

בלוג כנס NLS

מהו הג'יאפ?

  האתיקה של הפסיכואנליזה היא הפרקסיס של התיאוריה שלה (מתוך אקט הייסוד , ג.לאקאן 1964)

 בשנת 1992 הגיע לביקור ראשון בארץ, אריק לוראן, פסיכואנליטיקאי של האסכולה של הסיבה הפרוידיאנית (ECF)   שכיהן אז כנשיא של האסכולה האירופאית  לפסיכואנליזה (EEP), בהזדמנות של מתן סמינר של השדה הפרוידיאני לקהילת עבודה בהתהוות.
במהלך ביקור זה, בחר להשתמש בזכויות היוצר שתפקידו העניקלו, כפי שהוא אמר לנו, ברוח חלוצית, והוא יסד את הגיאפ, על ידי הוספה של אות לראשי התיבות שייצגו אותנו עד אז כקהילת עבודה בשחרית שלה: מהגאפ עברנו לגיאפ- קבוצה ישראלית של אסכולה לפסיכואנליזה.
אות זו נתנה לכל אחד מחברי הקהילה את האפשרות להשאיר עקבה שלו בכינונה של קהילת העבודה. עקבה... סגנון למעשה, לדעת לעשות עם המסירה של האוריינטציה לקאניאנית של פסיכואנליזה בתהליך של הכשרה מתמדת של החברים שלה.
אקט זהיר זה של יסוד מצוין על ידי אות אחת, ידע להזמין אותנו לקריאה והערה גם באלף עם טקסטים יסודיים, דבר שבכל עת, מכנס את הקהילה לקיים שיח משותף סביבם על פי האוריינטציה של ג.א.מילר.
היום הגיאפ היא אחת החברות של האסכולה הלאקאניאנית החדשה – NLS, שנוסדה בברוז', שבבלגיה ב2002.

 הפסיכואנליזה זו פרקטיקה הכורתת ברית  עם האומנות של שיח.