Jacques Lacan

 Sigmund Freud

Jacques - Alain Miller 

1.2/06/19Mi

כנסיםעבודה שלנו

מהו הג'יאפ?

  האתיקה של הפסיכואנליזההיא הפרקסיס של התיאוריה שלה(מתוך אקט הייסוד , ג.לאקאן 1964)

 בשנת1992הגיע לביקור ראשון בארץ, אריק לוראן, פסיכואנליטיקאי של האסכולה של הסיבההפרוידיאנית ( ( ECF  שכיהן אז כנשיא של האסכולה האירופאית  לפסיכואנליזה (EEP), בהזדמנות של מתן סמינר של השדה הפרוידיאנילקהילת עבודה בהתהוות. במהלך ביקור זה, בחר להשתמש בזכויות היוצר שתפקידו העניקלו, כפי שהוא אמר לנו, ברוח חלוצית, והוא יסד את הגיאפ, על ידי הוספה של אות לראשיהתיבות שיצגו אותנו עד אז כקהילת עבודה בשחרית שלה: מהגאפ עברנו לגיאפ- קבוצהישראלית של אסכולה לפסיכואנליזה. אות זו נתנה לכל אחד מחברי הקהילה את האפשרותלהשאיר עקבה שלו בכינונה של קהילת העבודה. עקבה... סגנון למעשה, לדעת לעשות עםהמסירה של האוריינטציה לקאניאנית של פסיכואנליזה בתהליך של הכשרה מתמדת של החבריםשלה. אקט זהיר זה של יסוד מצוין על ידי אות אחת, ידע להזמין אותנו לקריאה והערה גםעם טקסטים יסודיים, דבר שבכל עת, מכנס את הקהילה לקיים שיח משותף סביבם על פיהאוריינטציה של ג.א.מילר. היוםהגיאפ היא אחת החברות של האסכולה הלאקאניאנית החדשה – NLS, שנוסדהבברוז', שבבלגיה ב2002.

 הפסיכואנליזה זו פרקטיקה הכורתת ברית  עם האומנות של שיח.

פרלה מיגלין