שיחה עם פסיכואנליטיקאים מהאסכולה הלאקאניאנית בארץ פרלה מיגלין ומרקו מאואס

עתידנו החותר לשווקים משותפים ימצא את איזונו בהחמרתם הגוברת של תהליכי התבדלות-ז'.לאקאן

על האירוע